20.02.2016, kategorie: Aktuality

Projekty Papežských misijních děl

Projekty Papežských misijních děl
Kde právě pomáháme 2016

Kde právě pomáháme

Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Nigérie, Egypt, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Jamajka a Guyana.

 

Přehled projektů za jednotlivá díla:

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (ŠV)

je oficiální organizací katolické církve, která cílevědomě podporuje zahraniční misie. Pomáhá každé misijní diecézi světa na její cestě k samostatnosti. Zajišťuje systematickou a kvalitní pomoc nejchudším lidem ve skoro jedenácti stech misijních diecézích. Finanční prostředky na projekty ŠV pocházejí převážně ze sbírek Misijní neděle, to je předposlední neděle v říjnu každého roku. Kromě této sbírky přispívají dárci na tento účel i kdykoliv během roku.

AFRIKA

Uganda – počet projektů: 10

Předmět pomoci: Stavba kaple v technické škole v Kichwamba, stavba farního kostela v Kasule. Stavba učebny pro novicky, dokončení fary, obnova fary, stavba 10 domů pro katechisty, podpora katechistů, stavba sociálního zařízení a přestavba kuchyně.

Zambie – počet projektů: 9

Předmět pomoci: Podpora katechistů a opravy domů pro katechisty, nákup audiovizuálního vybavení, nákup pozemku na výstavbu kláštera pro řeholní sestry, dokončení přístavby generálního domu. Podpora katechistů, nákup audiovizuálního vybavení, výstavba farního domu.

ASIE

Bangladéš – počet projektů: 6

Předmět pomoci: podpora katechistů, výstavba čtyř kaplí a jiná nutná pomoc.

Srí Lanka – Počet projektů: 15

Předmět pomoci: podpora katechistů, výstavba tří kaplí, nákup audiovizuální techniky pro rádio UVA, výstavba kláštera pro řeholní sestry, stavba víceúčelového sálu a další základní pomoc. Předmět pomoci: podpora katechistů, opravy a rozšíření dvou kostelů, nákup audiovizuální techniky, oprava a přestavba farního domu na klášter sester, stavba kláštera, rekonstrukce misijního domu

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO APOŠTOLA PETRA (SPA)

SPA zaměřuje svou pomoc na přípravu a formaci seminaristů, řeholních noviců a novicek v misijních diecézích církve. Služba SPA je nezbytná, bez ní by nově vznikající církevní společenství neměla duchovní představené, nebyli by kněží ani řeholní dorost v misiích. Pomoc není jen ekonomická, ale spočívá také v modlitbě a v životě inspirovaném vírou.

U všech projektů se jedná o podporu studia bohoslovců.

AFRIKA

Keňa – počet studentů: 101

Velký seminář Matthias Mulumba Tindinyo

Uganda – počet studentů: 172

Velký seminář St. Paul Kinyamasika

Zambie – počet studentů: 143

Velký seminář St. Dominic

Nigérie 

Velký seminář St. Thomas Aquinas

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)

V rámci katolické církve je PMDD organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých, v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. V roce 2015 jsme podpořili kvalitní a systematickou pomoc pro chudé a trpící děti v následujících zemích:

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Papua-Nová Guinea – Podporujeme 5 025 dětí!

* osvěta na základních školách o právech dětí, prevence proti zneužívání dětí

* pomoc sirotkům a dětem nakaženým HIV/AIDS

AFRIKA

Uganda – Podporujeme 15 042 dětí!

* provoz a údržba jeslí pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS

* pomoc nejvíce potřebným a zranitelným dětem, vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo nakaženým infekcí

* pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb

Zambie – Podporujeme 5 040 dětí!

* zajištění učebních pomůcek a výživový program pro děti zemědělců

* preventivní výchova dětí, formace křesťanská a morální, nabídka vhodných volnočasových aktivit pro děti z chudinské čtvrti Makalulu

* formace dětí, katechetické a vzdělávací pomůcky

* vybavení učeben pro kurzy vedoucích mládeže i pro akce farnosti

* stavba mateřské školy a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS

* poskytnutí vzdělání a zdravotní péče sirotkům a ohroženým dětem v důsledku HIV/AIDS

* zajištění jídla pro podvyživené děti

* podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin

* nákup školních potřeb pro sirotky

* podpora domova pro tělesně postižené děti

* příspěvek na vybavení střediska fyzioterapie, chirurgie a epileptického oddělení

* zajištění životních potřeb pro sirotky a ohrožené děti z farnost

Keňa – Podporujeme 2 370 dětí!

* podpora sirotků a opuštěných dětí

* příspěvek na založení farmy, podpora výuky pěstitelství a chovu drůbeže

* podpora rybích sádek

* provoz dětského domova poskytující přístřeší a péči dětem z velmi chudých rodin

* provoz rehabilitačního centra pro záchranu a péči o sexuálně zneužívané děti

* zajištění základních potřeb pro sirotky a děti z extrémně chudých rodin

* provoz centra pro záchranu dětí z ulice

* školní výdaje pro chudé děti

* podpora MŠ – potraviny, oblečení a učební materiál pro děti v nouzi

* stavba centra pro výuku chudých dětí

* podpora výuky a školení o právech dětí, o pěstování rostlin, školení vedoucích a animátorů, ekologická školení atd.

* nákup 300 matrací a 300 přikrývek pro děti

Egypt – Podporujeme 1 260 dětí!

* potřeby a formace dětí z 6 školek a z 9 emigrantských komunit

* pomoc při péči o děti emigrantů z Horního Egypta uprchlých kvůli terorismu nebo kvůli práci

* zakládání nových školek v nových čtvrtích a nových vesnicích

* letní program pro děti, katechetické potřeby, knihy a další pomůcky

AMERIKA

Guyana –  Podporujeme 16 912 dětí!

* provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince

* pomoc velmi chudým dětem indiánských a domorodých kmenů ve vnitrozemí

* duchovní a materiální pomoc dětem diecéze, sociální práce ve farnostech

* podpora internátu pro chlapce ze vzdálených míst

* příspěvek na výživu a zdravotní péči sirotků a opuštěných dětí (po narození) v důsledku AIDS

Jamajka – Podporujeme 200 dětí!

* podpora vzdělávacích programů

* příspěvek na školní potřeby, obuv, aktovky pro děti a sešity

ASIE

Sýrie – Podporujeme 7 400 dětí!

* formace a vzdělávání dětí z rodin uprchlíků

* materiální pomoc dětem syrských uprchlíků v Damašku

* příspěvek na léky, potraviny, oblečení

* zajištění základní výživy pro děti

Pákistán – Podporujeme 56 dětí!

* podpora sirotčince pro chlapce 5-12 let z rozbitých rodin nebo vychovávaných prarodiči z nuzných podmínek

* příspěvek na jídlo, ubytování, školní potřeby a zdravotnickou péči

Bangladéš – Podporujeme 13 994 dětí!

* péče o potřebné děti z velmi chudých rodin

* podpora čtyř internátních domů

* podpora ubytovny pro chlapce z odlehlých kmenových vesnic

* péče o potřebné děti z velmi chudých rodin

* podpora základních škol, rekonstrukce a stavba nových tříd

* náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy

* příspěvek na školní potřeby, zdravotní péči dětí z chudých rodin bez půdy

* podpora zdravotní péče dětí trpící podvýživou a nemocemi

* podpora domova pro sirotky

* péče o osamělé dívky z rozbitých rodin a o dcery chudých vdov nucených k prostituci

Srí Lanka – Podporujeme 2 387 dětí!

* provoz dvou sirotčinců a dívčího internátu

* zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti

* péče o děti ve venkovských nemocnicích, doprava, specializovaná léčba

* provoz sirotčince a dětského domova

* vzdělání a duchovní formace pro sirotky

* podpora vzdělávání sirotků a opuštěných dětí

* provoz pěti dětských domovů pro sirotky, opuštěné děti a děti z rozbitých rodin

* péče o děti postižené občanskou válkou

* provoz sirotčince pro dívky, které jsou ohrožené a zneužívané dívky z rozbitých a chudých rodin

* provoz čtyř domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin

* zajištění chodu chlapeckého internátu

* příspěvek na základní lékařskou práci

* provoz denních jeslí pečující o děti pracujících matek

Filipíny – Podporujeme 2 860 dětí!

* rozšíření učeben pro sirotky

* podpora domova pro potřebné a zanedbané děti

* náklady na vzdělání a ochranu chudých dětí

* náklady na jídlo pro děti z nuzných rodin

* náklady na vzdělávací programy pro děti

* podpora vzdělávání a katechetických aktivit pro velmi chudé děti

* příspěvek na léčiva

* preventivní programy proti drogové závislosti a dětské práci

* podpora křesťanské formace a morální výchovy ve slumech

* poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné

* příspěvek na lékařskou, dentální péči

* výživové programy pro podvyživené děti

* podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti

* náklady na jídlo, lékařskou péči, výchovu a vzdělání pro podvyživené děti

* náklady na jídlo, léky, oblečení pro rodiny a děti bez domova

* pomoc potřebným dětem z ulice

 

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru